Strona Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

ŚWIETLICA SZKOLNA
 
Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.
Nowi uczniowie przybywający do szkoły, zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Uczniowie, którzy byli jej członkami w roku ubiegłym powinni chęć pozostania w świetlicy na kolejny rok zasygnalizować wychowawcy przed zakończeniem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 GODZINY PRACY ŚWIETLICY DZIENNEJ
Dyżur od poniedziałku do piątku
6.45 – 7.45
 
 Poniedziałek11.15 – 16.15
 Wtorek11.15– 16.15
 Środa11.15 – 16.15
 Czwartek11.15 – 16.15
 Piątek11.15 – 16.15
O nas image

Zasady rekrutacji do Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

Składanie kart do kierownika świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Zasady dotyczące bezpieczeństwo przebywania uczniów w przestrzeni wspólnej, jaką jest świetlica szkolna, w czasie pandemii COVID - 19

Żywienie

Ważne informacje dla stołujących się

Ważna informacja dla rodziców

Organizacja opieki nad uczniami w czasie rekrutacji do świetlicy szkolnej.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy.

Nieuzasadniona nieobecność ucznia na zajęciach w świetlicy / ponad dwa tygodnie/ skutkuje skreśleniem go z listy .

Jadłospis

Rozrywka

"Dla zabicia czasu"

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

 Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły.

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych.

Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

a)zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)pomoc w nauce,

c) warunki do nauki własnej,

d)kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f) rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)stymulowanie postawy twórczej,

h)wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

2. Do zadań świetlicy należy:

a)organizowanie opieki,

b)organizowanie pomocy w nauce,

c) tworzenie warunków do nauki własnej,

d)przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, g)odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j) rozwijanie samodzielności i aktywności,

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Założenia organizacyjne 

 • Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6:45 – 16:15 (z wyjątkiem dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego).
 • W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze w grupach łączonych
 • Do świetlicy może uczęszczać każde zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów dziecko z klas 1-3 obojga rodziców pracujących, lub samotnie wychowujących dziecko oraz uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem, do wyczerpania miejsc.
 • Grupa świetlicowa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.
 • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 • Karty zgłoszenia są pobierane sekretariacie szkoły, na spotkaniach organizacyjnych klas pierwszych , bądź bezpośrednio ze szkolnej strony internetowej.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane w oświadczeniu. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał w oświadczeniu, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia zapisanego w zeszycie kontaktowym od rodziców/prawnych opiekunów.
 • Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu/oświadczeniu. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach.
 • Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy - okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.
 • Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje wicedyrektor, dyrektor szkoły oraz policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
 • Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione.
 • Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 • Dwutygodniowa, nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w świetlicy jest podstawą do wypisania ze świetlicy.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie.
 • Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej u wychowawcy grupy

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych. 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych - do/z sali świetlicowej.

2. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć dodatkowych płatnych i bezpłatnych – jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się do świetlicy szkolnej i z niej został odebrany na zajęcia dodatkowe.

3. Osoby upoważnione do odbioru na prośbę wychowawcy zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.

4. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych, w oświadczeniu . W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w oświadczeniu, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane w zeszycie ucznia) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające informacje: - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru - seria i numer dowodu osobistego - data, określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu.

5. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica – po podaniu przez osobę upoważnioną hasła bezpieczeństwa znanego wyłącznie rodzicowi i wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.

6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, określić godzinę wyjścia ze świetlicy. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

7. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie w sytuacji gdy: - dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich dzieci.

8. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na pisemną prośbę rodziców

Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 16:15

 1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.

2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły.

4. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki.

5. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających 

1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem substancji odurzających – wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądać wezwania lub wezwać samemu innego opiekuna dziecka.

2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz sporządzić notatkę służbową.

3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję


I BUILT MY SITE FOR FREE USING