ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas przebywania w świetlicy szkolnej  w okresie pandemii COVID - 19
 •  Sposoby postępowania.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 1,5 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • W grupie może przebywać do 25 uczniów.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali.
 • Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 • Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie mogą zmieniać przydziału grup.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń powinien być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę ochronną, gdyż specyfika przebywania w świetlicy  nie w każdym momencie pozwala zachować dystans. W takich sytuacjach uczniowie będą proszeni o założenie maseczek
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz placu zabaw w czasie pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 •  Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 u dziecka przebywającego na terenie placówki pracownik ma obowiązek niezwłocznego zaprowadzenia dziecka do izolatki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 • Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie muszą stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: - często myć ręce zgodnie z instrukcją. - stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem. - unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów.

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2021 r. do odwołania.


Prosimy aby rodzice w przystępny sposób zapoznali dzieci z procedurami obowiązującymi w świetlicy tak, aby w sytuacji zetknięcia się z nimi w szkole nie wywoływały u nich lęku.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING